Διαμερισματική Εκπροσώπηση – Κανονισμός Λειτουργίας

Η Ε.Ν.Ε.Ν. λειτουργεί µε ένα δίχτυο οργάνωσης, δηλαδή µε έναν εκπρόσωπο – εθελοντή ( link–person), ανά περιφέρεια της χώρας µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό, οργάνωση και επικοινωνία µε τα µέλη µας. Είναι το πρόσωπο αναφοράς για τους νοσηλευτές της περιφέρειας των µονάδων Ε.Κ., για κάθε πρόβληµα η πληροφορία. Είναι η νοσηλεύτρια που θα προγραµµατίσει σε συνεργασία µε το Δ.Σ. την επιµόρφωση, θα προτείνει εισηγητές και την θεµατολογία, που οι νοσηλευτές επιθυµούν περισσότερο, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Ο θεσµός έχει πετύχει αν κρίνουµε από την µαζική ανταπόκριση και συµµετοχή των νοσηλευτών στα προγράµµατα επιµόρφωσης.

Κανονισμός Λειτουργίας Διαμερισματικών Εκπροσώπων

 • Προβάλει το έργο το σκοπό και τη φιλοσοφία της ΕΝΕΝ, λαμβάνοντας ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
 • Προωθεί τη προσέλκυση νέων μελών στην Εταιρεία
 • Συντονίζει τις εκδηλώσεις, που οργανώνει η Εταιρεία σε τοπικό επίπεδο
 • Αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της τοπικής οργανωτικής επιτροπής της διαμερισματικής ημερίδας
 • Ενημερώνει τα μέλη της Περιφέρειάς του, αλλά και τους νοσηλευτές γενικότερα για τα νεφρολογικά συνέδρια, τις προθεσμίες υποβολής εργασιών, την κυκλοφορία βιβλίων και περιοδικών της ειδικότητάς μας
 • Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συναντήσεις τοπικών φορέων ή άλλες εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΝΕΝ
 • Συμμετέχει αν επιθυμεί, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν την περιφέρεια του
 • Ενημερώνει τα μέλη της Περιφέρειας του για τις αποφάσεις του Δ.Σ. και μεριμνά για την υλοποίησή τους
 • Προτείνει θέματα που αφορούν την Περιφέρειά του προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΕΝΕΝ
 • Ενημερώνει την ΕΝΕΝ για τις αλλαγές της σύνθεσης και της στελέχωσης του προσωπικού των νεφρολογικών μονάδων και τμημάτων και φροντίζει για την ανανέωση εγγραφής των μελών της περιφέρειάς του
 • Παρακολουθεί χωρίς οικονομική συμμετοχή τις ημερίδες της ΕΝΕΝ και απαλλάσσεται από την ετήσια εισφορά του μέλους

Διαμερισματική Εκπροσώπηση

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)