Το έργο ECARIS εντάσσεται στα προγράμματα ERASMUS και χρηματοδοτείται με πόρους της Ε.Ε. Στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται σε ασθενείς με ΧΝΝ ή ΧΝΝΤΣ, να ελαφρύνει το συναισθηματικό βάρος των άτυπων, οικογενειακών ή επαγγελματιών φροντιστών, και τέλος να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και των δύο ομάδων (φροντιστές και ασθενείς).

Ακόμη, σκοπός των 5 εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, από τις χώρες της Ελλάδας (Μονάδα Αιμοκάθαρσης Αίγινας, ΜΚΟ ΕΠΙΟΝΗ), της Ισπανίας (ALCER Ομοσπονδία Νεφροπαθών) της Ιταλίας (ΜΚΟ ANS) και της Δανίας (ΜΚΟ DCHE), είναι να αναδείξουν τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι φροντιστές που διαβιούν στις εν λόγω χώρες διαχειρίζονται τη φροντίδα των νεφροπαθών ασθενών τους. Καθώς αυτό επηρεάζεται έντονα από το πολιτισμικό υπόβαθρο, τις οικογενειακές δομές και τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υποστήριξης που λειτουργούν σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: www.ecaris.eu

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)