Το EKHA είναι μια κοινή προσπάθεια των ενδιαφερομένωνφορέων ERA, EDTNA/ERCA, EKPF, DKF, ISN για να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για τις προκλήσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου στην Ευρώπη, μέσω της αποτελεσματικής πρόληψης και μιας πιο αποτελεσματικής οδού φροντίδας, που να αποσκοπεί στη διευκόλυνση της παροχής κατάλληλης και οικονομικά προσιτής θεραπείας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες εξίσου.

Το EKHA εργάζεται με βάση την αρχή ότι το θέμα της υγείας των νεφρών και η διαχείριση της νεφρικής νόσου πρέπει να εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν, προκειμένου να βοηθήσουν τις εθνικές κυβερνήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)