Πρόγραμμα Ειδικότητας Νεφρολογικής Νοσηλευτικής

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

α/α Τομείς Κλινικής Άσκησης Επιθυμητή Γνώση και Εμπειρία Διάρκεια(εβδ)
1. Κλινική Νεφρολογία-Νοσηλευτική Νεφρολογικά Τμήματα Λήψη Νοσηλευτικού ιστορικού (φυσική εξέταση κατά συστήματα)

Κλινική προσέγγιση Νεφρικών Παθήσεων

Εργαστηριακή Διαγνωστική προσέγγιση- Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων

Συντηρητική αντιμετώπιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (φαρμακευτική – διαιτητική αγωγή).

Προετοιμασία του ασθενούς για την ένταξη στην εξωνεφρική κάθαρση (ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, προετοιμασία αγγειακής προσπέλασης).

Πρόληψη και αναγνώριση επιπλοκών)

8
2. Εξωτερικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας Οργάνωση προγραμμάτων αγωγής υγείας για την πρόληψη των νεφρικών παθήσεων

Παρακολούθηση πορείας ασθενούς

Ενημέρωση για τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης

2
3. Τεχνητός Νεφρός Βασικές αρχές αιμοκάθαρσης και συστημάτων επεξεργασίας νερού.

Λειτουργία μηχανημάτων εξωνεφρικής κάθαρσης

Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση του προγράμματος αιμοκάθαρσης (εκτίμηση ζωτικών σημείων και υδατοηλεκτρικής ισορροπίας, αξιολόγηση και εφαρμογή αντιπηκτικής αγωγής, πρόληψη και αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων και επιπλοκών, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εκτίμηση της κατάστασης θρέψης, εκτίμηση επάρκειας κάθαρσης)

Τεχνική για την εφαρμογή της διεργασίας της αιμοκάθαρσης (προετοιμασία μηχανήματος, φίλτρου-γραμμών, εκτίμηση, προετοιμασία, παρακέντηση αγγειακής προσπέλασης, σύνδεση-αποσύνδεση ασθενούς, αιμόσταση, απολύμανση- αποστείρωση μηχανήματος)

Επιπλοκές αιμοκάθαρσης

Μέθοδοι ιμοκάθαρσης

Αιμοκάθαρση σε ειδικές ομάδες ατόμων (εγκυμοσύνη, σακχαρώδης διαβήτης, ηπατίτιδες, AIDS)

8
4. Περιτοναϊκή Κάθαρση Τεχνική περιτοναϊκής κάθαρσης (καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης, τεχνικές εμφύτευσης περιτοναϊκών καθετήρων , εκτίμηση διαπερατότητας περιτοναϊκής μεμβράνης, διαλύματα περιτοναϊκής κάθαρσης)

Επιλογή ασθενούς (νοσηλευτικό ιστορικό, συνέντευξη, εκτίμηση ικανότητας ασθενή για μάθηση και αυτοφροντίδα, αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου στο σπίτι)

Ένταξη του ασθενή σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης (προεγχειρητική, διεγχειρητική, μετεγχειρητική φροντίδα, εκπαίδευση στην εφαρμογή του προγράμματος, αξιολόγηση της περιτοναϊκής κάθαρσης).

Διατροφή ασθενούς που υποβάλλεται σε περιτοναϊκή κάθαρση

Υγιεινή περιβάλλοντος έλεγχος των λοιμώξεων

Περιτοναϊκή κάθαρση σε ειδικές ομάδες

Μορφές περιτοναϊκής κάθαρσης

8
5. Μεταμόσχευση Προμεταμοσχευτική νοσηλευτική παρέμβαση (οργάνωση συστήματος παραπομπής, προμεταμοσχευτικός έλεγχος ανά σύστημα, προσδιορισμός κυτταροτοξικών αντισωμάτων, διαδικασία διασταύρωσης και διαδικασία επιλογής)

Περιεγχειρητική νοσηλευτική παρέμβαση (προστασία ασθενούς από λοιμώξεις, εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα)

Παρακολούθηση ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση (εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος φυσικής άσκησης, ψυχολογική υποστήριξη για την επανένταξη του ασθενούς στο κοινωνικό σύνολο)

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (τρόποι χορήγησης- κίνδυνοι).

Διαιτητική αγωγή

Μεταμόσχευση στις ειδικές ομάδες.

8
6. Χειρουργείο Παρακολούθηση επεμβάσεων μεταμόσχευσης νεφρού ή/και επεμβάσεων για τη δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων (fistula, μόσχευμα) 2
7. Παιδιατρική Νοσηλευτική Νεφρολογίας Συντηρητική αντιμετώπιση της ΧΝΝ και εφαρμογή των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης στα παιδιά.

Ανάπτυξη και θρέψη

Νοσηλευτική φροντίδα στο παιδί πριν και μετά τη μεταμόσχευση.

 

 

 

6

8. Οξεία Νεφρική Βλάβη Αξιολόγηση των κλινικών εκδηλώσεων για την έγκαιρη διάγνωση της ΟΝΒ

Νοσηλευτική φροντίδα στη συντηρητική αντιμετώπιση της νόσου και στην εφαρμογή εξωνεφρικής κάθαρσης στα τμήματα και τη ΜΕΘ

2
9. Κέντρο Ιστοσυμβατότητας Οργάνωση και λειτουργία του συστήματος της λίστας των υποψηφίων ληπτών νεφρικών μοσχευμάτων.

Έλεγχος συμβατότητας ΑΒΟ και HLA αντισωμάτων

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ομάδα συντονισμού της μεταμόσχευσης

2
10. Κοινωνικές υπηρεσίες Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των νεφροπαθών

2

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)