Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτών Νεφρολογίας

 • Λήψη Νοσηλευτικού ιστορικού (φυσική εξέταση κατά συστήματα)
 • Κλινική προσέγγιση Νεφρικών Παθήσεων
 • Εργαστηριακή Διαγνωστική προσέγγιση- Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων
 • Συντηρητική αντιμετώπιση Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (φαρμακευτική – διαιτητική αγωγή)
 • Προετοιμασία του ασθενούς για την ένταξη στην εξωνεφρική κάθαρση (ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, προετοιμασία αγγειακής προσπέλασης)
 • Πρόληψη και αναγνώριση επιπλοκών

Εξωτερικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κοινότητα

 • Οργάνωση προγραμμάτων αγωγής υγείας για την πρόληψη των νεφρικών παθήσεων
 • Παρακολούθηση πορείας ασθενούς
 • Ενημέρωση για τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης

Αιμοκάθαρση – Τεχνητός Νεφρός

 • Βασικές αρχές αιμοκάθαρσης και συστημάτων επεξεργασίας νερού.
 • Λειτουργία μηχανημάτων εξωνεφρικής κάθαρσης
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση του προγράμματος αιμοκάθαρσης (εκτίμηση ζωτικών σημείων και υδατοηλεκτρικής ισορροπίας, αξιολόγηση και εφαρμογή αντιπηκτικής αγωγής, πρόληψη και αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων και επιπλοκών, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εκτίμηση της κατάστασης θρέψης, εκτίμηση επάρκειας κάθαρσης)
 • Τεχνική για την εφαρμογή της διεργασίας της αιμοκάθαρσης (προετοιμασία μηχανήματος, φίλτρου-γραμμών, εκτίμηση, προετοιμασία, προσπέλασης, σύνδεση-αποσύνδεση ασθενούς, αιμόσταση, απολύμανση- αποστείρωση μηχανήματος)
 • Παρακέντηση αγγειακής προσπέλασης (εφαρμογή πρωτοκόλλου)
 • Επιπλοκές αιμοκάθαρσης
 • Μέθοδοι αιμοκάθαρσης
 • Εκπαίδευση ασθενούς και οικογένειας για εφαρμογή κατ’ οίκον αιμοκάθαρσης
 • Αιμοκάθαρση σε ειδικές ομάδες ατόμων (εγκυμοσύνη, σακχαρώδης διαβήτης, ηπατίτιδες, AIDS κ.α

Περιτοναϊκή Κάθαρση

 • Τεχνική περιτοναϊκής κάθαρσης (καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης, τεχνικές εμφύτευσης περιτοναϊκών καθετήρων , εκτίμηση διαπερατότητας περιτοναϊκής μεμβράνης,(pe-test) διαλύματα περιτοναϊκής κάθαρσης)
 • Επιλογή μεθόδου ΠΚ (νοσηλευτικό ιστορικό, συνέντευξη, εκτίμηση ικανότητας ασθενή για μάθηση και αυτοφροντίδα).
 • Αξιολόγηση της δυνατότητας του ασθενούς και του περιβάλλοντος για την εφαρμογής της μεθόδου στο σπίτι (με κατ’ οίκον επίσκεψη)
 • Εκπαίδευση ασθενούς και οικογένειας στην διεξαγωγή της μεθόδου στο σπίτι.
 • Ένταξη του ασθενή σε πρόγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης (προεγχειρητική, διεγχειρητική, μετεγχειρητική φροντίδα, εκπαίδευση στην εφαρμογή του προγράμματος, αξιολόγηση της περιτοναϊκής κάθαρσης).
 • Διατροφή ασθενούς που υποβάλλεται σε περιτοναϊκή κάθαρση
 • Υγιεινή περιβάλλοντος, αναγνώριση συμπτωμάτων και έλεγχος των λοιμώξεων
 • Περιτοναϊκή κάθαρση σε ειδικές ομάδες
 • Μορφές περιτοναϊκής κάθαρσης

Μεταμόσχευση

 • Προμεταμοσχευτική νοσηλευτική παρέμβαση (οργάνωση συστήματος παραπομπής, προμεταμοσχευτικός έλεγχος ανά σύστημα, προσδιορισμός κυτταροτοξικών αντισωμάτων, διαδικασία διασταύρωσης και διαδικασία επιλογής)
 • Περιεγχειρητική νοσηλευτική παρέμβαση (προστασία ασθενούς από λοιμώξεις, εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα)
 • Παρακολούθηση ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση (εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος φυσικής άσκησης, ψυχολογική υποστήριξη για την επανένταξη του ασθενούς στο κοινωνικό σύνολο)
 • Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (τρόποι χορήγησης- παρενέργειες).
 • Διαιτητική αγωγή
 • Μεταμόσχευση στις ειδικές ομάδες.

Διεξαγωγή συνεδρίας πλασμαφαίρεσης

Χειρουργείο

 • Παρακολούθηση επεμβάσεων μεταμόσχευσης νεφρού ή/και επεμβάσεων για τη δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων (fistula, μόσχευμα)

Παιδιατρική Νοσηλευτική Νεφρολογίας

 • Συντηρητική αντιμετώπιση της ΧΝΝ και εφαρμογή των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης στα παιδιά.
 • Ανάπτυξη και θρέψη
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης – ενημέρωσης και εμβολιασμών
 • Νοσηλευτική φροντίδα στο παιδί πριν και μετά τη μεταμόσχευση.
 • Εκπαίδευση της οικογένειας στην εφαρμογή Περιτοναίκής κάθαρσης στο σπίτι και εκτίμηση του περιβάλλοντος για την δυνατότητα εφαρμογής της

Οξεία Νεφρική Βλάβη

 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της ΟΝΒ
 • Αξιολόγηση των κλινικών εκδηλώσεων για την έγκαιρη διάγνωση της ΟΝΒ
 • Νοσηλευτική φροντίδα στη συντηρητική αντιμετώπιση της νόσου και στην εφαρμογή εξωνεφρικής κάθαρσης στα τμήματα και τη ΜΕΘ

Κέντρο Ιστοσυμβατότητας

 • Οργάνωση και λειτουργία του συστήματος της λίστας των υποψηφίων ληπτών νεφρικών μοσχευμάτων.
 • Έλεγχος συμβατότητας ΑΒΟ και HLA αντισωμάτων
 • Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ομάδα συντονισμού της μεταμόσχευσης
 • Συντονιστής μεταμοσχεύσων

Κοινωνικές υπηρεσίες

 • Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των νεφροπαθών
 • Σύνδεση των ατόμων με νεφρικές παθήσεις και των οικογενειών τους με κρατικές και άλλες δομές υποστήριξης

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)