Σκοποί

Η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των Νοσηλευτών Νεφρολογίας στην πρόληψη και θεραπεία της Νεφρικής Νόσου.

Η εκπαίδευση ατόμων στη φροντίδα των ασθενών με ΧΝΝ.

Η κατοχύρωση του τίτλου και του έργου των Νοσηλευτών Νεφρολογίας, με την καθιέρωση της Ειδικότητας Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

Ο καθορισμός ειδικών κριτηρίων εκπαίδευσης και η ανάπτυξη ποιοτικών μοντέλων άσκησης της Νοσηλευτικής στην κλινική πρακτική.

Η καθιέρωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων για θέματα, που αφορούν την άσκηση της Νοσηλευτικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας των ατόμων με Νεφρική Νόσο.

Η οργάνωση επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση των μελών, των ασθενών και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της Νεφρικής βλάβης.

Η εκπροσώπηση σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια. Η συνεργασία με τις αρμόδιες δομές Υγείας, Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα Επιστημών Υγείας.

Η έκδοση επιστημονικού, εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού περιοδικού.

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)